Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

14 Юли 2020 Прочетена 75

              Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва:

         Раздел ІІІ. Буква А. Имоти, които община Ботевград има намерение да предостави под наем да се допълни със следните имоти:

         - сграда – навес с идентификатор  05815.305.29.1 с площ от 70 кв. м., находяща се в терен - за озеленяване в кв. 214 по регулационния план на гр. Ботевград, част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.29;

         - едноетажна масивна сграда-клуб със застроена площ от 81 кв. м., построена в урегулиран поземлен имот I-за обществено обслужващи дейности в кв. 53 по регулационния план на с. Скравена.

          Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със следните имоти.

          - в урегулиран поземлен имот I-5 в кв. 8 по регулационния план на с. Краево с Виктор Марсел Манолов и Цветанка Александрова Манолова;         

          - в урегулиран поземлен имот I-331 и в урегулиран поземлен имот II-331 в кв. 25 по регулационния план на с. Радотина с Ивайло Петров Модев.

           Раздел VІ. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване. Точка 2. Придобиване на недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически и юридически лица се допълни със следните имоти:

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.404.4.1 с площ 466 

кв.м., предназначение: друг вид самостоятелен обект (подлез и два бр. складове), брой нива на обекта 1, етаж -1, находящ се в поземлен имот с идентификатор 05815.301.404; 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.404.4.2 с площ 350 

кв.м., предназначение: друг вид самостоятелен обект (складове и тоалетни), брой нива на обекта 1, етаж -1, находящ се в поземлен имот с идентификатор 05815.301.404. 

 

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next