Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

13 Октомври 2020 Прочетена 47

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва:

Раздел ІІІ. Буква Б. Имоти, които община Ботевград има готовност продаде или да учреди право на строеж върху тях да се допълни със следните имоти:

          - Поземлен имот с идентификатор: 05815.105.36 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 510 кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 6; местоположение спрямо строителните граници на населеното място: до 1 км; местоположение спрямо пътната мрежа с трайна настилка: до 1 км.;

          - Поземлен имот с идентификатор: 05815.101.87 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 371  кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 6; местоположение спрямо строителните граници на населеното място: до 1 км; местоположение спрямо пътната мрежа с трайна настилка: до 1 км

          - Поземлен имот с идентификатор 05815.302.57 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 549 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, номер по преходен план: квартал 182, парцел III

 


Назад

Последни обяви

Prev Next