Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

10 Февруари 2021 Прочетена 66

                 Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:

         1. Изважда от  Раздел III. буква А. Имоти, които община Ботевград има намерение да предостави под наем, следните имоти: 

         - Сграда с идентификатор 05815.302.734.4 със застроена площ 18 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”; 

         - Сграда с идентификатор 05815.302.734.5 със застроена площ 16 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”;

         - Сграда с идентификатор 05815.302.734.6 със застроена площ 16 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”.

           2. Допълва Раздел III. буква В. Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление със следните имоти:

          - Сграда с идентификатор 05815.302.734.4 със застроена площ 18 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”; 

         - Сграда с идентификатор 05815.302.734.5 със застроена площ 16 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”;

         - Сграда с идентификатор 05815.302.734.6 със застроена площ 16 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”.         

 


Назад

Последни обяви

Prev Next