Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

02 Април 2021 Прочетена 48

 

         Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:

 

            1.1. Раздел III. буква Б. Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях да се допълни със следният имот:

             - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.734.1.6 по КК и КР на гр. Ботевград с площ от 109.75 кв. м. с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, находящ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 05815.302.734.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734, заедно с 5.299% идеални части от общите части на сградата. Адрес на самостоятелния обект: гр. Ботевград, п. к. 2140, бул. „Цар Освободител“ №15, ет. 1.

             1.2. Създава се нов Раздел VII. Описание на имотите, с части от които Община Ботевград има намерение да извърши разпоредителни сделки при промяна границите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ. 

             В раздела се включват следните имоти:

• Частни имоти, части от които се придават към улица и общината ще придобие:

             - От УПИ III в кв. 225 (ПИ с идентификатор 05815.305.480 по КК и КР) към улица – терен с площ 41 кв.м.

            - От УПИ IV в кв. 225 (ПИ с идентификатор 05815.305.481 по КК и КР) към улица – терен с площ 127 кв.м.

            - От УПИ V в кв. 225 (ПИ с идентификатор 05815.305.482 по КК и КР) към улица – терен с площ 15 кв.м.

            - От УПИ I в кв. 148 (ПИ с идентификатор 05815.305.484 по КК и КР) към улица – терен с площ 7 кв.м.

            - От УПИ VII в кв. 148 (ПИ с идентификатор 05815.305.486 по КК и КР) към улица – терен с площ 3 кв.м.

• Общински имоти, части от които се придават към частни имоти:

             - От УПИ I в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград (ПИ с идентификатор 05815.302.801 по КК и КР) се придават към УПИ XI-358 в кв. 26 (ПИ с идентификатор 05815.302.802 по КК и КР) – терен с площ 111 кв.м.;

             - От УПИ I в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград (ПИ с идентификатор 05815.302.801 по КК и КР) се придават към УПИ XII-359 в кв. 26 (ПИ с идентификатор 05815.302.803 по КК и КР) –  терен с площ 69 кв.м.;

             - От УПИ I в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград (ПИ с идентификатор 05815.302.801 по КК и КР) се придават към УПИ XIII-360 в кв. 26 (ПИ с идентификатор 05815.302.804 по КК и КР) –  терен с площ 89 кв.м.;

             - От улица (ПИ с идентификатор 05815.305.1012 по КК и КР) и УПИ I в кв. 225а (ПИ с идентификатор 05815.305.483 по КК и КР)   към УПИ II в кв. 225 (ПИ с идентификатор 05815.305.479 по КК и КР) – терен с площ 154 кв.м.

              - От улица (ПИ с идентификатор 05815.305.1012 по КК и КР) и УПИ I в кв. 225а (ПИ с идентификатор 05815.305.483 по КК и КР)   към УПИ III в кв. 225 (ПИ с идентификатор 05815.305.480 по КК и КР) – терен с площ 580 кв.м.

              - От улица (ПИ с идентификатор 05815.305.1012 по КК и КР) и УПИ I в кв. 225а (ПИ с идентификатор 05815.305.483 по КК и КР)   към УПИ IV в кв. 225 (ПИ с идентификатор 05815.305.481 по КК и КР) – терен с площ 377 кв.м.

              - От улица (ПИ с идентификатор 05815.305.1012 по КК и КР)  към УПИ V в кв. 225 (ПИ с идентификатор 05815.305.482 по КК и КР) – терен с площ 15 кв.м.

              1.3. Раздели VII, VIII, IX и X  стават съответно раздели VIII, IX, X и XI.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next