Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

14 Април 2021 Прочетена 56

         Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:

            Раздел III. буква В. Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление да се допълни със следният имот:

             - Северозападно помещение с полезна площ 34.00 кв. м., част от самостоятелен обект с идентификатор 05815.301.287.1.1 с площ от 176 кв. м., с предназначение: жилище, апартамент, за други обществени дейности; брой нива на обекта: 1. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 05815, 301,287, с адрес: гр. Ботевград, п.к.  2140, ул. „Генерал Гурко“ №1, съседи на помещението: помещение, улица, помещение, коридор, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 05815.301.287.1.5, 05815.301.287.6, над обекта – 05815.301.287.1.2.


Назад

Последни обяви

Prev Next