Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

10 Май 2021 Прочетена 183

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:

            Раздел III. буква Б. Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях да се допълни със следният имот:

            - Поземлен имот с идентификатор 05815.305.1151 по КК и КР на гр. Ботевград, УПИ VI -за жилищен комплекс и трафопост в кв. 114 по действащият подробен устройствен план на гр. Ботевград – за учредяване право на строеж за допълващо застрояване.


Назад

Последни обяви

Prev Next