Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

07 Юни 2021 Прочетена 149

         Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:

 

         1. Раздел III. буква А. Имоти, които Община Ботевград има намерение да предостави под наем да се допълни със следните имоти. 

         -  18 бр. терени с площ 12.24 кв. м. за разполагане на преместваеми търговски обекти и обекти за услуги по ул. „Академик Стоян Романски“, между кв. 67 и кв. 65 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.301.324)

         2. Раздел III. буква Б. Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях да се допълни със следните имоти:

         - Поземлен имот с идентификатор 05815.302.171 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 243  кв. м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: 99, квартал 4, УПИ XVIII, граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 05815.302.1022; 05815.302.172; 05815.302.162;  05815.302.163;  05815.302.170, адрес на имота: гр. Ботевград, п. к. 2140, ул. „Мадара“ №7.

         - Урегулиран поземлен имот ХХIV-1609, находящ се в кв. 52  по плана на с. Трудовец, с урегулирана площ от 650 кв. м. и уредени регулационни сметки, без застроената в него сграда, граници на имота: улица, УПИ XXIII-1609, терен за озеленяване, адрес на имота: с. Трудовец, п. к. 2140, кв. 52.

         3. Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със следния имот:

          - Урегулиран поземлен имот III-1044 в кв. 62  по плана на с. Литаково, целия с урегулирана площ от 786 кв. м.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next