Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

14 Юли 2021 Прочетена 142

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:

 

1. Наименованието на Раздел III. буква А. „Имоти, които Община Ботевград има намерение да предостави под наем“ се  изменя, както следва:  Раздел III. буква А. „Имоти и съоръжения,  които Община Ботевград има намерение да предостави под наем“;

2. Раздел III. буква А. „Имоти и съоръжения,  които Община Ботевград има намерение да предостави под наем“ да се допълни със следните имоти и съоръжения: 

- части от имоти – публична и частна общинска собственост на територията на Община Ботевград, за поставяне на рекламно-информационни елементи – билбордове, по схема одобрена от главния архитект на общината;

- билбордове, чиято конструкция е поставена от Община Ботевград;

- автобусни спирки на територията на Община Ботевград за поставяне на материали с рекламна цел;

3. Раздел III. буква Б. „Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях“ да се допълни със следният имот:

- урегулиран поземлен имот XXVI-за обществено обслужваща дейност в кв. 2 по регулационния план на с. Врачеш.

4. Раздел VI. Описание на имотите, които Общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване. точка 2. Придобиване на недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически и юридически лица да се допълни със следните имоти:

- част от поземлен имот планоснимачен 822 с площ от 934 кв. м., който влиза със същата площ в УПИ I в кв. 49 по регулационния план на гр. Ботевград (частта с която имота попада в паркинга зад сградата на читалище „Христо Ботев“);

 

- дворно място, представляващо част от имот планоснимачен номер 825, цялото с площ от 710 кв. 49 по регулационния план на гр. Ботевград (дворното място попада в паркинга зад сградата на читалище „Христо Ботев“)      


Назад

Последни обяви

Prev Next