Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

25 Август 2021 Прочетена 80

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:

 

         1. Раздел III. буква Б. Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж се допълни със следните имоти: 

         -  Поземлен имот №978.129, кадастрален район 978 по плана на новообразуваните имоти за местност "Бела", землище с. Врачеш, с площ от 826,37  кв. м., начин на трайно ползване: трайни насаждения; категория на населеното място: IV, категория на земята: IX, неполивни условия; отстояние от строителните граници на с. Врачеш: 4950.0 м., разстояние до път с трайна настилка: 1.50 м.;

          - Поземлен имот №978.124, кадастрален район 978 по плана на новообразуваните имоти за местност "Бела", землище с. Врачеш, с площ от 2228,80  кв. м., начин на трайно ползване: трайни насаждения; категория на населеното място: IV, категория на земята: X, неполивни условия; отстояние от строителните граници на с. Врачеш: 4950.0 м., разстояние до път с трайна настилка: 62.00 м.;

          - Поземлен имот №236.38, с площ от 5114.53 кв. м., по плана на новообразуваните имоти в местността "Разсадника", землището на с. Боженица; начин на трайно ползване - земеделска земя; категория на населеното място - VII; категория на земята - VI; отстояние от строителни граници на с. Боженица - 260 м.; имотът граничи с трайна настилка;

          - Поземлен имот №236.40, с площ от 565.81 кв. м., по плана на новообразуваните имоти в местността "Разсадника", землището на с. Боженица; начин на трайно ползване - земеделска земя; категория на населеното място - VII; категория на земята - VI; отстояние от строителните граници на с. Боженица - 260 м.; имотът граничи с трайна настилка;

          - Поземлен имот с идентификатор 05815.101.60 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 259 кв. м.; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 6; местоположение спрямо строителните граници на населеното място: до 1 км; местоположение спрямо пътната мрежа с трайна настилка: до 1 км, номер по предходен план: 101060.

         2. Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със следните имоти:

         - Урегулиран поземлен имот VI-1112 в кв. 8а по плана на с. Врачеш, целия с урегулирана площ от 1010 кв. м.;

         - Урегулиран поземлен имот II-23,201 в кв. 19 по плана на с. Краево, целия с урегулирана площ от 1390 кв. м.

         3. Раздел VII. Описание на имотите, с части от които Община Ботевград има намерение да извърши разпоредителни сделки при промяна границите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5  и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ , предложение 2 Общински имоти, части от които се придават към частни имоти да се допълни със следния имот: 

         - от УПИ ХХ в кв. 106 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.243) се придава към УПИ ХХII-1552 (поземлен имот с идентификатор 05815.304.252) – терен с площ 58.4 кв. м.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next