Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

10 Ноември 2021 Прочетена 72

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:

 

         1. Раздел III. буква Б. Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж се допълни със следния имот: 

         Поземлен имот с идентификатор 05815.101.61 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 1031 кв. м.; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 6, номер по предходен план: 101061, местоположение спрямо строителните граници на населеното място: до 1 км; местоположение спрямо пътната мрежа с трайна настилка: до 1 км.        

        2. Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със следния имот:

         - Урегулиран поземлен имот I-587 в кв. 32 по плана на с. Литаково, целия с урегулирана площ от 420 кв. м. 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next