Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

12 Април 2022 Прочетена 54

 

         Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:

 

            1. Раздел VI. Описание на имотите, които Общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване, точка 2. Придобиване на недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически и юридически лица да се допълни със следният имот:

             - 550/ 5468 идеални части от УПИ I в кв. 76 по регулационния план на гр. Ботевград заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.275.4.1, с адрес: гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември“, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект, площ 259 кв. м. 

             2. Раздел VIII. Обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаването на частни имоти да се допълни със следния обект:

             - реализиране на обект-публична общинска собственост – улица от о. т. 291 през о. т 101 до о. т. 290 в кв. 96 по регулационния план на с. Литаково.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next