Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

15 Август 2022 Прочетена 224

          Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:

    

             1. Заглавието на раздел III. буква Б. се изменя, както следва: „Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди ограничени вещни права върху тях“. В раздела се включват следните имоти:

              - Урегулиран поземлен имот Х-общински в кв. 65 по регулационния план на с. Гурково с площ от 520 кв. м. с уредени регулационни сметки.

              - Урегулиран поземлен имот V-225 в кв. 34 по регулационния план на с. Рашково с площ от 520 кв. м. 

             2. В Раздел III. буква В. Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление се включи следния имот:

             - Едноетажна масивна сграда – паметник-костница със застроена площ от 51 кв. м., находяща на площадното пространство в кв. 42 по регулационния план на с. Скравена.

             3. Създава се нов Раздел VII. Общински имоти (сгради), които Община Ботевград има намерение да премахне (събори) през 2022 г.: 

             - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.275.4.1, с адрес: гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември“, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект, площ 259 кв. м.(бивша парокотелна централа)

              Раздели VII, VIII, IX, X и XI стават съответно VIII, IX, X, XI и XII.

             4. Раздел VIII. Описание на имотите, с части от които Община Ботевград има намерение да извърши разпоредителни сделки при промяна границите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ: 

              Общински имоти, части от които се придават към частни имоти да се допълни със следните имоти: 

             - От улица (целият ПИ с идентификатор 05815.303.275 по КК и КР)   към УПИ XXXIX-288 – за производствена дейност, складове и БКТП  в кв. 199 (ПИ с идентификатор 05815.303.288 по КК и КР) – терен с площ  1095 кв. м.

             - От улица (част ПИ с идентификатор 05815.303.172 по КК и КР)   към УПИ XXXIX-288 – за производствена дейност, складове и БКТП  в кв. 199 (ПИ с идентификатор 05815.303.288 по КК и КР) – терен с площ  57 кв. м.   

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next