Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

13 Септември 2022 Прочетена 206

 Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:

    

             1. В Раздел III. буква А. Имоти и съоръжения, които община Ботевград има намерение да предостави под наем се включва следната част от общински имот:

             - Обособена част, представляваща: магазин + бюфет, север – ляво с площ от 26.50 кв. м. находящ се на кота 0.00 м. в многофункционална спортна сграда „Арена Ботевград“ (сграда с идентификатор 05815.305.493.1 по КК и КР на гр. Ботевград). 

             2. Заглавието на раздел III. буква Б. се изменя, както следва: „Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди ограничени вещни права върху тях“. В раздела се включват следните имоти:

              - Урегулиран поземлен имот Х-общински в кв. 65 по регулационния план на с. Гурково с площ от 520 кв. м. с уредени регулационни сметки.

              - Урегулиран поземлен имот V-225 в кв. 34 по регулационния план на с. Рашково с площ от 565 кв. м. 

             3. В Раздел III. буква В. Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление се включват следните имоти:

             - Едноетажна масивна сграда – паметник-костница със застроена площ от 51 кв. м., находяща на площадното пространство в кв. 42 по регулационния план на с. Скравена.

             - Сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 05815.303.120 по КК и КР на гр. Ботевград, представляващи:

    1. Централен корпус /блок 1/ - четириетажна масивна сграда, състояща се от: сутерен – складове, отделение за физиотерапия с площ от 494,10 кв. м., І-ви етаж – кабинет на управител, скенер с площ от 527,70 кв. м., ІІ-ри етаж -  рентгеново  отделение с площ от 494.10 кв. м., ІІІ-ти етаж – очно и УНГ отделения с площ от 494,20 кв. м., ІV-ти етаж – реанимация /ОАИЛ/ с площ от 473,20 кв. м.;

   2. Блок 4 – триетажна масивна сграда, състояща се от: сутерен – складове, коридори с площ от 504,00 кв. м., І-ви етаж – салон, администрация, болнична аптека с площ от 834,30 кв. м., ІІ-ри етаж – гинекологично и детско отделение с площ от 1076,90 кв. м., ІІІ-ти етаж – родилно отделение и патологична бременност с площ от 1052,60 кв. м.;

             3. Топла връзка / блок 5/ - триетажна масивна сграда със сутерен, със застроена площ от 139,70 кв. м.;

             4. Сутерен на бивш поликлиничен блок – коридори, складове, болнична пералня, помещения на патоанатамична лаборатория с площ от 1198,00 кв. м.; 

             5. Част от І-ви етаж на източно крило на бившия поликлиничен блок – отделение за хемодиализа с площ от 444,00 кв. м;

            6. Две помещения на ІІІ-ти етаж на бившия поликлиничен блок – за телефонна централа с площ от 58,00 кв. м.;

            7. Кислородна станция с помещение за компресор с застроена площ от 65,56 кв. м.;

     8. Сметогорна станция със застроена площ от 51,30 кв. м.

 

             4. Раздел VII. Описание на имотите, с части от които Община Ботевград има намерение да извърши разпоредителни сделки при промяна границите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ: 

• Общински имоти, части от които се придават към частни имоти да се допълни със 

следните имоти: 

             - От улица (целият ПИ с идентификатор 05815.303.275 по КК и КР)   към УПИ XXXIX-288 – за производствена дейност, складове и БКТП  в кв. 199 (ПИ с идентификатор 05815.303.288 по КК и КР) – терен с площ  1095 кв. м.

             - От улица (част ПИ с идентификатор 05815.303.172 по КК и КР)   към УПИ XXXIX-288 – за производствена дейност, складове и БКТП  в кв. 199 (ПИ с идентификатор 05815.303.288 по КК и КР) – терен с площ  57 кв.

             - От вада в кв. 17 по плана на с. Скравена – терен с площ от 120 кв. м., който се придава към УПИ VII-79, кв. 17 по плана на с. Скравена.

             5. Раздел VIII. Обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаването на частни имоти да се допълни със следния обект:

             - реализиране на обект-публична общинска собственост – улица от о. т. 90а до о. т. 90б в кв. 38 по регулационния план на гр. Ботевград.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next