Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

11 Октомври 2022 Прочетена 84

 

          Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва: 

1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди ограничени вещни права върху тях“ да се допълни със следният имот: 

  - ПИ с идентификатор 05815.54.130, гр. Ботевград, област Софийска, вид собственост Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: За селскостопански, горски път с площ 3934 кв. м. – за учредяване възмездно право на преминаване и право на прокарване. 

2. Раздел V. „Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица“ да се допълни със следният имот:

 - Урегулиран поземлен имот II-52 в кв. 9 по плана м. „Славо поле“, с. Краево, община Ботевград.

3. Раздел VI. „Описание на имотите, които Общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване“, точка 2. Придобиване на недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически и юридически лица да се допълни със следният имот:

- поземлен имот с идентификатор 05815.304.1717, с площ 207 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, УПИ XXVIII, кв. 153 по плана на гр. Ботевград.

4. Създава се нов Раздел VII. Общински имоти (сгради), които Община Ботевград има намерение да премахне (събори) през 2022 г., в който се включва следната сграда: 

 - сграда с идентификатор 05815.305.1182.1, със ЗП – 1060 кв.м., бр. етажи: 2, предназначение: промишлена сграда. Сградата се състои от два свързани корпуса: двуетажен корпус със ЗП-825 кв.м. и е построен през 1984 г. и едноетажен корпус със ЗП – 235 кв.м., построен през 1953 г.    

            Раздели VII, VIII, IX, X и XI стават съответно VIII, IX, X, XI и XII.

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next