Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

08 Ноември 2022 Прочетена 47

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва: 

1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди ограничени вещни права върху тях“ да се допълни със следните имоти: 

- ПИ с идентификатор 05815.303.186 по КК и КР на гр. Ботевград, ул. „Цар Иван Шишман“, вид собственост: общинска публична, вид територията: урбанизирана, НТП: за друг поземлен имот за движение и транспорт, площ: 2 663 кв. м. - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

- ПИ с идентификатор 05815.3.105, по КК и КР на гр. Ботевград, м. „Зелин“, вид собственост: общинска публична, вид на територията: урбанизирана, НТП: за местен път, площ: 16 539 кв. м. - за учредяване право на преминаване и право на прокарване; 

- ПИ с  идентификатор 05815.54.128 по КК КР на гр. Ботевград, вид собственост: общинска публична, вид на територията: урбанизирана, НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 7 405 кв. м. - за учредяване право на преминаване и право на прокарване; 

- ПИ с  идентификатор 05815.304.1501 по КК КР на гр. Ботевград , ул. „Стара планина“, вид собственост: общинска публична, вид на територията: урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ: 6 664 кв. м. - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

- ПИ с идентификатор 05815.306.1017 по КК и КР  гр. Ботевград, в. з. „Зелин“, вид собственост: общинска публична, вид територия: урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ 2821кв.м. - за учредяване право на преминаване и право на прокарване.

2. Раздел V. „Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица“ да се допълни със следният имот:

- Урегулиран поземлен имот  XI-965 в кв. 20 по плана на с. Врачеш


Назад

Последни обяви

Prev Next