Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.          Община Ботевград обя

10 Януари 2022 Прочетена 84

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:

 

         1. Раздел III. буква Б. Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж се допълни със следните имоти:

 - Проектен имот с идентификатор 05815.305.1224 с площ от 478 кв. м., образуван от поземлен имот с идентификатор 05815.305.483, целият с площ 2017 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; УПИ VIII - за жилищно строителство; кв. 225 по плана на гр. Ботевград;

         - Проектен имот с идентификатор 05815.305.1225 с площ от 512 кв. м., образуван от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1012, целият с площ - 903 кв. м., от който отнема 52 кв. м. и поземлен имот с идентификатор 05815.305.483, целият с площ 2017 кв. м., от който отнема 460 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; УПИ VII - за жилищно строителство; кв.225 по плана на гр. Ботевград;

          - Проектен имот с идентификатор 05815.305.1226 с площ от 545 кв. м., образуван от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1009, целият с площ - 8955 кв. м., от който отнема 4 кв. м., поземлен имот с идентификатор 05815.305.1012, целият с площ - 903 кв. м., от който отнема 102 кв. м. и поземлен имот с идентификатор 05815.305.483, целият с площ 2017 кв. м., от който отнема 440 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; УПИ VI - за жилищно строителство; кв.225 по плана на гр. Ботевград.

         1. Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със следния имот:

         - Урегулиран поземлен имот I в кв. 12 по плана на с. Липница, целия с урегулирана площ от 1845 кв. м. 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next