Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

09 Февруари 2023г. Прочетена 277

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва: 

В Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Д. Имоти, които община Ботевград има намерение да предостави под аренда се включи следният имот: 

 Поземлен имот с идентификатор 73256.522.147 с площ 29 684 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: мочурище, категория на земята: 0, номер по предходен план: 000038.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next