Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

01 Март 2023 Прочетена 120

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва: 

В Раздел ХІ. Описание на имотите, които общината има намерение да прехвърли безвъзмездно в собственост на държавата. се включи следният имот: 

           - Поземлен имот с идентификатор 66860.175.7, землище с. Скравена, с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост, с площ 0.114 дка. 

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next