Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

14 Март 2023г. Прочетена 260

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва: 

1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди ограничени вещни права върху тях“ да се допълни със следните имоти: 

            - Поземлен имот с идентификатор 05815.304.1519 по КК и КР на гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна  улица - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

           - Поземлен имот с идентификатор 05815.304.1582 по КК и КР на гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

            - Поземлен имот с идентификатор 05815.304.1587 по КК и КР на гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

            - Поземлен имот с идентификатор 05815.304.1586 по КК и КР на гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица - за учредяване право на преминаване и право на прокарване.

           2. В Раздел III. буква В. „Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление“ се включи следният имот:

            - Сграда с идентификатор 05815.302.757.1 по КК и КР на гр. Ботевград, със застроена площ 107 кв. м., брой етажи 2, предназначение: друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.757, година на построяване: 1956.

   1.3. Раздел ІІІ. буква Д. „Имоти, които община Ботевград има намерение да предостави под аренда“ да се допълни със следните имоти:

           - Поземлени  имоти  с  идентификатори: 05815.6.8, 05815.6.11, 05815.6.17, 05815.6.18, 05815.6.22, 05815.6.38, 05815.6.42, 05815.6.48, 05815.6.84, 05815.6.96 по КК и КР на гр. Ботевград;

           - Поземлени  имоти  с  идентификатори: 43904.31.127, 43904.31.129 и 43904.39.1 по КК и КР на с. Литаково, община Ботевград.

3. Раздел V. „Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица“ да се допълни със следните имоти:

             - Урегулиран поземлен имот I-605 в кв. 78 по плана на с. Врачеш, община Ботевград;

             - Урегулиран поземлен имот XIII-136 в кв. 37  по плана на с. Врачеш, община Ботевград.

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next