Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

10 Май 2023 Прочетена 149

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва: 

1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди ограничени вещни права върху тях“ да се допълни със следния имот: 

- ПИ с идентификатор 05815.301.329 по КК и КР на гр. Ботевград - трайно предназначение на територията: Урбанизирана; собственост - публична общинска; начин на трайно ползване: За второстепенна улица - за учредяване право на преминаване и право на прокарване.

2. Раздел V. „Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица“ да се допълни със следният имот:

- поземлен имот планоснимачен №920 в кв. 19 по регулационния план на с. Врачеш, община Ботевград

 


Назад

Последни обяви

Prev Next