Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

13 Юни 2023г. Прочетена 184

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва: 

         1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди ограничени вещни права върху тях“ да се допълни със следните имоти: 

          - западен тротоар на ул. „Трети март“ в участъка от УПИ / УПИ І-1255 кв.76  до кръстовището  с  ул. „Цар Освободител“ с. Трудовец, общ. Ботевград - за учредяване право на преминаване и право на прокарване.

          - северозападен тротоар на ул. „Цар Освободител“ от  кръстовището с ул. „Трети март“ до УПИ ІV-1258, кв.76 по плана на с. Трудовец , общ. Ботевград - за учредяване право на преминаване и право на прокарване.

           - поземлен имот с идентификатор  05815.301.289  по КК и КР на гр. Ботевград с площ 2150 кв. м.,  предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за комплексно застрояване - за учредяване право на преминаване.

2. Раздел V. „Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица“ да се допълни със следният имот:

            - Урегулиран поземлен имот I-1727 в кв. 92  по регулационния план на с. Трудовец, община Ботевград.

            3.  Раздел VIII. Описание на имотите, с части от които Община Ботевград има намерение да извърши разпоредителни сделки при промяна границите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ да се допълни със следните имоти:

• Общински имоти, части от които се придават към частни имоти:

                   - от ПИ 05815.305.1003 (общинска публична собственост) към нов УПИ I-3040, за производствена и складова дейност в кв. 216 (частна собственост) – 490 кв. м.

                   - от ПИ 05815.305.1007 (общинска публична собственост) към нов УПИ I-3040, за производствена и складова дейност в кв. 216 (частна собственост) – 544 кв. м.

                   - от  ПИ 05815.305.29 (общинска публична собственост) към нов УПИ V-3040, за административни и обслужващи сгради на транспорта с паркинг и автомивка със сервиз в нов квартал 214а – 72 кв. м.

                   - от  ПИ 05815.305.30 (общинска публична собственост) към нов УПИ V-3040, за административни и обслужващи сгради на транспорта с паркинг и автомивка със сервиз в нов квартал 214а – 755 кв. м.

• Частни имоти, части от които се придават към общински имоти:

                  - от ПИ 05815.305.1147 (частна собственост) към нова улица с осови точки 1656 – 1310в – 1308 – 1310б – 1310 (общинска публична собственост) – 476 кв. м. 

                  - от ПИ 05815.305.1147 (частна собственост) към нов УПИ II-3040, за производствена и складова дейност в кв. 214 (общинска частна собственост) – 471 кв. м.

 

           

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next