Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

05 Септември 2023г. Прочетена 226

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва: 

1.  Раздел III. буква В. Имоти, върху които Община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление да се допълни със следния имот: 

- Масивна сграда (съблекалня и къпалня) с идентификатор 73256.10. 96.1 по КК и КР на с. Трудовец с площ от 44 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 73256.10.96 целият с площ от 4.637 кв. м. брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, година на построяване: 1969 г.

2. Раздел V. „Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица“ да се допълни със следният имот:

- Урегулиран поземлен имот IX-613  в кв. 76 по регулационния план на с. Литаково, община Ботевград.

3.  Раздел VIII. Описание на имотите, с части от които Община Ботевград има намерение да извърши разпоредителни сделки при промяна границите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ да се допълни със следния имот:

Общински имоти, части от които се придават към частни имоти:

- от ПИ 05815.304.1558 (общинска публична собственост-улица) към УПИ ХIХ-197, в кв. 97 по плана на гр. Ботевград (частна собственост) – терен с площ 102 кв. м.


Назад

Последни обяви

Prev Next