Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

03 Ноември 2023г. Прочетена 275

 

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

 

          Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:

 

         Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди ограничени вещни права върху тях“ да се допълни със следните имоти:

 

          1 Поземлен имот с идентификатор  05815.305.127 по КК и КР на гр. Ботевград, област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, с площ 1572 кв. м.; вид територия: Урбанизирана; НТП: Средно застрояване / 10-15м/,  УПИ І, кв. 86  - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

 

          2. Поземлен имот с идентификатор 05815.301.275 по КК КР на гр. Ботевград, област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, с площ 5 468 кв. м., вид територия - Урбанизирана, НТП: За жилищен комплекс, УПИ I, кв. 76 - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

 

          3. Поземлен имот с идентификатор 05815.301.352 по КК и КР на гр. Ботевград, област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, вид територия: Урбанизирана;  НТП: За второстепенна улица - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

 

          4. Поземлен имот с идентификатор 05815.301.351 по КК и КР на гр. Ботевград, област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: Урбанизирана;  НТП: За второстепенна улица - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

 

          5. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.1580, по КК и КР на гр. Ботевград, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

 

          6. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.1531 по КК и КР на гр. Ботевград, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, вид територия: Урбанизирана, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;                          

 

         7. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.1593 по КК и КР на гр. Ботевград, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, вид територия: Урбанизирана, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

 

         8. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.1519 по КК и КР на гр. Ботевград, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, вид територия: Урбанизирана,  НТП: За второстепенна улица - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

 

         9. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.541 по КК и КР на гр. Ботевград, област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, промишлена зона - ЮГ,  , вид територия: Урбанизирана,  НТП: За второстепенна улица - за учредяване право на преминаване и право на прокарване.

 

       10. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.22 по КК и КР на гр. Ботевград с  площ 5 112 кв. м., област София, община Ботевград, гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 3040, кв. 212, УПИ II.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next