Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г.

09 Януари 2024г. Прочетена 120

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г., както следва: 

         Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди ограничени вещни права върху тях“ да се допълни със следните имоти:

        1 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.1587 по КК и КР на гр. Ботевград, област Софийска, гр. Ботевград, вид собственост: общинска публична, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, площ 5 241 кв. м. - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

        2. Поземлен имот с идентификатор 05815.307.670 по КК и КР на гр. Ботевград, област Софийска, гр. Ботевград, в. з. „Зелин“, вид собственост: общинска публична, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, площ 7 271 кв. м. - за учредяване право на преминаване и право на прокарване;

        3 Поземлен имот с идентификатор 05815.305.1028 по КК и КР на гр. Ботевград, област Софийска, гр. Ботевград, вид собственост: общинска публична, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, площ 1 944 кв. м. - за учредяване право на преминаване и право на прокарване.    


Назад

Последни обяви

Prev Next