Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г.

12 Март 2024г. Прочетена 86

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г., както следва: 

         1. Раздел III. Буква А. „Имоти и съоръжения, които Община Ботевград има намерение да предостави под наем“ да се допълни със следния имот:

            - сграда с идентификатор 05815.301.404.10 по КК и КР на гр. Ботевград, с функционално предназначение: друг вид обществена сграда, брой етажи: 1, със застроена площ 55 кв. м., разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.301.404 по КК и КР на гр. Ботевград, УПИ – за административни, делови и културни дейности и паркинг в кв. 65 по регулационния план на гр. Ботевград

          2. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди ограничени вещни права върху тях“ да се допълни със следните имоти:

            -  5004/ 6869 идеални части от УПИ III-за жилищен комплекс и административна сграда с магазини в кв. 77 (поземлен имот с идентификатор 05815.301.270, целият с площ 6626 кв. м.), без застроените в него сгради  (за учредяване право на пристрояване и право на надстрояване).         

- Поземлен имот с идентификатор 05815.303.168 област Софийска, общ. Ботевград, гр. Ботевград, Промишлена зона, вид собственост-общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП- За второстепенна улица (за учредяване право на преминаване и право на прокарване).    

 


Назад

Последни обяви

Prev Next