Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г.

10 Април 2024г. Прочетена 324

 

          Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г., както следва:

 

           1.  Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или   да учреди ограничени вещни права върху тях“ да се допълни със следните имоти:

 

           - Поземлен имот с идентификатор 51946.550.52 , област Софийска, община Ботевград, село Новачене, местност „Немитска  кория“, вид собственост- Общинска частна, вид територия-заета от водни обекти,, НТП- напоителен канал, площ на имота 837 кв. м. (за учредяване право на преминаване и право на прокарване);

 

           - Поземлен имот с идентификатор 51946.550.53 , област Софийска, община Ботевград, село Новачене, местност „Немитска  кория“, вид собственост- Общинска публична, вид територия- Земеделска, НТП-, площ на имота 763 кв. м. (за учредяване право на преминаване и право на прокарване);

 

          - Поземлен имот с идентификатор 51946.550.54 , област Софийска, община Ботевград, село Новачене, местност „Немитска  кория“, вид собственост- Общинска частна, вид  територия- земеделска, категория 8, НТП-нива, площ на имота 1138 кв. м. (за учредяване право на преминаване и право на прокарване);

 

           - Поземлен имот с идентификатор 51946.550.237 , област Софийска, община Ботевград, село Новачене, местност „Немитска  кория“, вид собственост- Общинска публична, вид територия- земеделска, НТП- За селскостопански, горски ведомствен път, площ на имота 816 кв. м. (за учредяване право на преминаване и право на прокарване);

 

          - Поземлен имот с идентификатор 51946.550.455 , област Софийска, община Ботевград, село Новачене, местност „Чорбаджийска круша“, вид собственост- Община Ботевград, вид територия- земеделска, категория 4, НТП- ливада, площ на имота 15 048 кв. м. (за учредяване право на преминаване и право на прокарване). 

 

          - Поземлен имот с идентификатор 05815.301.345 , област Софийска, община Ботевград, град Ботевград, ул. „Гурко“, вид собственост - Общинска публична, вид територия: урбанизирана,  НТП: за второстепенна улица (за учредяване право на преминаване и право на прокарване);

 

          - Поземлен имот с идентификатор 05815.301.344, област Софийска, община Ботевград, град Ботевград, бул. „Трети март“, вид собственост - Общинска публична, вид територия: урбанизирана,  НТП: за второстепенна улица (за учредяване право на преминаване и право на прокарване);

 

         - Поземлен имот с идентификатор 05815.305.1068, област Софийска, община Ботевград, град Ботевград, бул. „България“, вид собственост - Общинска публична, вид територия: урбанизирана,  НТП: за второстепенна улица (за учредяване право на преминаване и право на прокарване).                                 

 

           2. Раздел III. Буква В. „Имоти, върху които Община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление“ да се допълни със следното помещение, част от общински недвижим имот:

 

           - Помещение с площ от 11.20 кв. м., находящо се в югозападната част на самостоятелна сграда с идентификатор 05815.302.241.1 със застроена площ 174 кв. м., етаж: един, предназначение: друг вид обществена сграда – Квартален клуб, построена през 2007 г. конструкция: масивна, находяща се в поземлен имот с идентификатор 05815.302.241.

 

          3. Раздел V. „Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица“ да се допълни със следните имоти:

 

         - Урегулиран поземлен имот XI-1469, 1454, кв. 74 по действащия регулационен план на в. з. „Зелин“, Община Ботевград.              

 

         - Урегулиран поземлен имот XV-1142, кв. 68, по действащия регулационен план на в. з. „Зелин“, Община Ботевград.               

 

         4. Раздел VIII. Описание на имотите, с части от които Община Ботевград има намерение да извърши разпоредителни сделки при промяна границите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ да се допълни със следния имот:

 

·         Общински имоти, части от които се придават към частни имоти:

 

                   - от ПИ 05815.306.1033 и 05815.306.1017 (общинска публична собственост-улици) към УПИ XXVII-538 – за вилен отдих в кв. 63 (частна собственост) – терен с площ 103 кв. м.

 

·         Частни имоти, части от които се придават към общински имоти:

 

-          От ПИ 05815.304.1616 (частна собственост) към нова улица с осови точки

 

730 – 828а (общинска публична) – терен с площ 349 кв. м.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next