Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г.

11 Юни 2024г. Прочетена 116

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г., както следва: 

          1.  Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или   да учреди ограничени вещни права върху тях“ да се допълни със следните имоти: 

           - ПИ с идентификатор 05815.304.219  по КК и КР на гр. Ботевград, област Софийска, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, общинска публична собственост, площ на имота 201 кв. м., УПИ II, кв. 99 по плана на гр. Ботевград (за учредяване право на преминаване и право на прокарване);

           - ПИ с идентификатор 05815.304.1559  по КК и КР на гр. Ботевград, област Софийска, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, общинска публична собственост, площ на имота 1426 кв. м. (за учредяване право на преминаване и право на прокарване).

           2. Раздел V. „Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица“ да се допълни със следния имот:

          - Урегулиран поземлен имот I-275 в кв. 25 по плана на с. Врачеш, община Ботевград, целият с урегулирана площ от 586 кв. м.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next