Община Ботевград обявява процедура по принудително отчуждаване на чaсти от поземлени имоти, попадащи в улица от о. т. 291 през о. т 101 до о. т. 290 в кв. 96 по регулационния план на с. Литаково

07 Октомври 2022 Прочетена 104

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, части от които попадат в улица от о. т. 291 през о. т 101 до о. т. 290 в кв. 96 по регулационния план на с. Литаково – публична общинска собственост (съгласно действащ план за регулация на с. Литаково, одобрен със Заповед №0-330/ 28.04.1967 г. на Софийски окръжен народен съвет, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава ІІІ от Закона за общинската собственост във връзка реализацията на обект: улица от о. т. 291 през о. т 101 до о. т. 290 в кв. 96 по плана на с. Литаково – публична общинска собственост, за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращи се на територията на с. Литаково,  както следва:  

         1. Част от имот планоснимачен №767 в кв. 96 с площ за отчуждаване 426 кв. м., съгласно скица с изх. №59/ 13.04.2022 г. издадена от техническа служба - кметство с. Литаково, представляваща реална част от имот планоснимачен №767 в кв. 96 по плана на с. Литаково, попадаща в улица. Имот  планоснимачен №767 в кв. 96 по плана на с. Литаково по разписен лист е собственост на наследници на Пена Кръстева Пеева, съгласно удостоверение за наследници изх. №49/ 20.04.2022 г. издадено от кметство с. Литаково. Сума за обезщетение за част от имот планоснимачен №767 в кв. 96 с площ за отчуждаване 426 кв. м.– 6 816.00 лв., разпределена на наследници на Пена Кръстева Пеева, както следва:

         - Тошко Димитров Тодоров       -  7/80  ид. ч.    -           596.40 лв.      

         - Красимир Димитров Тодоров  - 7/80  ид. ч.     -          596.40 лв.       

         - Недялка Накова Илиева            - 7/80  ид. ч.    -           596.40 лв.      

         - Цеца Ненова Кръстева              - 7/240 ид. ч.   -           198.80 лв.      

         - Николай Красимиров Наков     - 7/240 ид. ч.   -           198.80 лв.      

         - Диана Красимирова Николова  - 7/240 ид. ч.  -           198.80 лв.       

         - Григор Антонов Григоров         - 3/40   ид. ч.   -          511.20 лв.      

         - Даниела Антонова Петринска   - 3/40   ид. ч.   -          511.20 лв.      

         - Росица Йорданова Петкова        - 1/20   ид. ч.   -          340.80 лв.      

         - Добрил Пешов Димитров           - 1/20   ид. ч.   -          340.80 лв.      

         - Кирил Пешев Димитров             - 1/20   ид. ч.   -          340.80 лв.      

         - Пепа Доцова Николова               - 7/40   ид. ч.   -       1 192.80 лв.

         - Красимир Доцов Пеев                 - 7/40   ид. ч.   -       1 192.80 лв.

        2.  Част от имот планоснимачен №768 в кв. 96 с площ за отчуждаване 292 кв. м., съгласно скица с изх. №59/ 13.04.2022 г. издадена от техническа служба - кметство с. Литаково, представляваща реална част от имот планоснимачен №768 в кв. 96 по плана на с. Литаково, попадаща в улица. Имот  планоснимачен №768 в кв. 96 по плана на с. Литаково по разписен лист и нотариален акт за дарение от 24.02.1976 г. №157, том I, дело №399/ 1975 г. е собственост на наследници на Васил Петров Дончев, съгласно удостоверение за наследници изх. №47/ 19.04.2022 г. издадено от кметство с. Литаково. Сума за обезщетение за част от имот планоснимачен №768 в кв. 96 с площ за отчуждаване 292 кв. м. – 4 672.00 лв., разпределена на съсобствениците, както следва:

         - Андреяна Йорданова Дончева -  ¼ ид. част     – 1 168.00 лв.

         - Иванка Василева Чотова          -  ¼  ид. част    – 1 168.00 лв.

         - Тошко Василев Дончев           - ¼  ид. част    - 1 168.00 лв.

         - Петър Василев Дончев            - ¼  ид. част    - 1 168.00 лв.

        

         Обявлението да се публикува в два централни ежедневници и един местен вестник, на интернет страницата на община Ботевград и копие от него да се изпрати до кмета на с. Литаково, за поставяне на определеното за целта място в сградата на кметството. 

 

 

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next