Община Ботевград обявява процедура по принудително отчуждаване на чест от поземлен имот, попадащ в улица от о. т. 90а  до о. т. 90б в кв. 38 по регулационния план на гр. Ботевград

12 Декември 2022 Прочетена 252

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлен имот, част от който попада в улица от о. т. 90а до о. т. 90б в кв. 38 по регулационния план на гр. Ботевград – публична общинска собственост (съгласно действащ план за регулация на гр. Ботевград, одобрен със Заповед №635/ 14.08.1994 г. на Кмета на Община Ботевград), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава ІІІ от Закона за общинската собственост във връзка реализацията на обект: улица от о. т. 90а до о. т. 90б в кв. 38 по плана на гр. Ботевград – публична общинска собственост, за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращ се на територията на гр. Ботевград,  както следва:  

         1. Част от имот планоснимачен №2171 в кв. 38 с площ за отчуждаване 56 кв. м., съгласно комбинирана скица за пълна или частична идентичност на поземлени имоти с изх. №179/ 01.09.2022 г. издадена от техническа служба - гр. Ботевград, представляваща реална част от имот планоснимачен №2171 в кв. 38 по плана на гр. Ботевград, попадаща в улица. Имот  планоснимачен №2171 в кв. 38 по плана на гр. Ботевград е собственост съгласно нотариален акт №89, том I, дело 178/ 1958 г. издаден от Ботевградски народен съдия на наследници на Марин Василев Павлов, съгласно удостоверение за наследници изх. №1238/ 13.09.2022 г. издадено от Община Ботевград и наследници на Павел Василев Павлов, съгласно удостоверение за наследници изх. №1210/ 07.10.2022 г. издадено от Община Ботевград и констативен нотариален акт №23, том III, дело 980/ 1995 г.

         Сума за обезщетение за част от имот планоснимачен №2171 в кв. 38 по плана на гр. Ботевград с площ за отчуждаване 56 кв. м. – 2 800.00., разпределена на наследниците и собствениците, както следва:

         - Павлин Маринов Павлов         -  ¼   ид. ч.    -        700.00 лв.      

         - Христо Маринов Павлов         -  ¼   ид. ч.     -       700.00 лв.       

         - Васил Павлов Василев             -  ¼   ид. ч.    -        700.00 лв.      

         - Ивайло Евгениев Иванов         - 1/8  ид. ч.   -         350.00 лв.

         - Павлин Евгениев Иванов         - 1/8  ид. ч.   -         350.00 лв.     

         В срок от един месец от публикуване на обявлението собствениците на посоченият имот следва да представят документи  за собственост и банкови сметки в отдел „Икономически дейности и общинска собственост” на община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, ет. 2, стая №12. В противен случай сумите за паричното обезщетение ще бъдат преведени в „Инвестбанк“ АД по сметка на община Ботевград, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

         Обявлението да се публикува в два централни ежедневници и един местен вестник, на интернет страницата на община Ботевград, както и на информационното табло на партера в сградата на Общинска администрация Ботевград. 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

 


Назад

Последни обяви

Prev Next