Община Ботевград обявява процедура по принудително отчуждаване на чести от поземлени имоти, попадащи в улица в кв. 33 и УПИ ХІ-спортен терен в кв. 35 по регулационния план на с. Врачеш

12 Юни 2020 Прочетена 119

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, части от които попадат в улица от о.т. 63 през о.т. 378 до о.т. 379  и УПИ ХІ-спортен терен в кв. 33 и кв. 35 по плана на с. Врачеш – публична общинска собственост (съгласно действащ план за регулация на с. Врачеш, одобрен със Заповед №0-1826/ 08.06.1963 г. на Председателя на Софийски окръжен народен съвет, изменен с Решение №7-Г/ 14.02.1995 г. на Общински съвет Ботевград, одобрен със Заповед №134/ 02.03.1995 г. на кмета на община Ботевград), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава ІІІ от Закона за общинската собственост във връзка реализацията на обект: улица от о.т. 63 през о.т. 378 до о.т. 379 в кв. 33 и УПИ ХІ-спортен терен в кв. 35 по плана на с. Врачеш – публична общинска собственост, за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращи се на територията на с. Врачеш,  както следва: 

1. Имот планоснимачен №51 в кв. 33 с обща площ 1 803 кв. м. – площ от 1 530 кв.м. в УПИ ХVІІІ и площ за отчуждаване 273 кв.м., съгласно справка към скица с изх. №С-045/ 08.06.2020 г. от кметство с. Врачеш, представляваща реална част от имот планоснимачен №51 в кв. 33 по плана на с. Врачеш, попадаща в улица, сума за обезщетение – 4 095.00 лв., собственост на Радослав Каменов Ангелов и  Иван Николов Дойчев.

2. Имот планоснимачен №52 в кв. 33 с обща площ 620 кв.м. - площ 548 кв.м. в УПИ ХІХ и площ за отчуждаване 72 кв.м., съгласно справка към скица с изх. №С-045/ 08.06.2020 г. от кметство с. Врачеш, представляваща реална част от имот планоснимачен №52 в кв. 33 по плана на с. Врачеш, попадаща в улица, сума за обезщетение 1 080.00 лв., собственост на Пенка Иванова Георгиева.

3. Имот планоснимачен №61 в кв. 33 с обща площ 592 кв.м. -  площ 528 кв.м. в УПИ ХІХ и площ за отчуждаване 64 кв.м., съгласно справка към скица с изх. №С-045/ 08.06.2020 г. от кметство с. Врачеш, представляваща реална част от имот планоснимачен №61 в кв. 33 по плана на с. Врачеш, попадаща в улица, сума за обезщетение 960.00 лв., собственост на Деко Илчов Кьосовски.

4. Имот планоснимачен №60 в кв. 33 с обща площ 711 кв.м. -  площ 639 кв.м. в УПИ ХІХ и площ за отчуждаване 72 кв.м., съгласно справка към скица с изх. №С-045/ 08.06.2020 г. от кметство с. Врачеш, представляваща реална част от имот планоснимачен №60 в кв. 33 по плана на с. Врачеш, попадаща в улица, сума за обезщетение 1 080.00 лв., собственост на Иван Стилиянов Дойчев.

5. Имот планоснимачен №59 в кв. 33 с обща площ 979 кв.м. -  площ 875 кв.м. в УПИ ХХ и площ за отчуждаване 104 кв.м., съгласно справка към скица с изх. №С-045/ 08.06.2020 г. от кметство с. Врачеш, представляваща реална част от имот планоснимачен №59в кв. 33 по плана на с. Врачеш, попадаща в улица, сума за обезщетение 1560.00 лв., собственост на Поля Цветанова Цановска и Тихомир Иванов Бенчев.

6. Имот планоснимачен №58 в кв. 33 с обща площ 990 кв.м. -  площ 902 кв.м. в УПИ ХХ и площ за отчуждаване 88 кв.м., съгласно справка към скица с изх. №С-045/ 08.06.2020 г. от кметство с. Врачеш, представляваща реална част от имот планоснимачен №58в кв. 33 по плана на с. Врачеш, попадаща в улица, сума за обезщетение 1320.00 лв., собственост на Илия Дашков.

7. Имот планоснимачен №57 в кв. 33 с обща площ 3 100 кв. м. – площ от 2 850 кв.м. в УПИ ХХІ и площ за отчуждаване 250 кв.м., съгласно справка към скица с изх. №С-045/ 08.06.2020 г. от кметство с. Врачеш, представляваща реална част от имот планоснимачен №57 в кв. 33 по плана на с. Врачеш, попадаща в улица, сума за обезщетение – 3 750.00 лв., собственост на Анастасия Петрова Иванова и Елена Петрова Александрова – 1/3 идеална част и Петър Николов Ралчовски – 2/3 идеални части, съгласно нотариален акт №85, том ІІ, дело №779/ 97 г.

8. Имот планоснимачен №57 в кв. 33 с обща площ 1 664 кв. м. – площ от 1492 кв.м. в УПИ ХХІІ и площ за отчуждаване 172 кв.м. ((168 кв. м. в улица и 4 кв. м. в УПИ ХІ – спортен терен в кв. 35), съгласно справка към скица с изх. №С-045/ 08.06.2020 г. от кметство с. Врачеш, представляваща реална част от имот планоснимачен №85 в кв. 33 по плана на с. Врачеш, попадаща в улица и в УПИ ХІ – спортен терен в кв. 35, сума за обезщетение – 2 580.00 лв., собственост на Гена Захариева Босовска.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи  за собственост и банкови сметки в отдел „Икономически дейности и общинска собственост” на община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, ет. 2, стая №12. В противен случай сумите за паричното обезщетение ще бъдат преведени по сметка на община Ботевград, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни ежедневници и един местен вестник, на интернет страницата на община Ботевград и копие от него да се изпрати до кмета на с. Врачеш, за поставяне на определеното за целта място в сградата на кметството.

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград 


Назад

Последни обяви

Prev Next