Община Ботевград обявява процедура за подбор на домашен помощник по проект "Грижа в дома"

01 Март 2023г. Прочетена 483
Община Ботевград обявява процедура за подбор на домашен помощник по проект "Грижа в дома"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

            Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД”

ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 

Домашен помощник -  Точният брой на наетите домашни санитари ще се уточни след като се извършат оценки на потребностите.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се наема на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности. 

Минимални изисквания: основно  образование, наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.

Характер на работата: предоставя услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. 

 

Начин на провеждане на подбора:

1. Подбор по подадените документи;

2. Интервю;

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

• попълнено заявление - по образец;

• автобиография - по образец;

• копие от диплом за завършена степен на образование;

• копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства

 – ако е приложимо;

Документите по образец можете да получите от приемната на отдел ХСД, намираща се на партера в сградата на Община Ботевград от 08:30 ч. – 12.30 ч.  всеки делничен ден или на адрес: www.botevgrad.bg

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Място и срок за подаване на документите:

            Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в  деловодството на Община Ботевград, в периода 06.03.2023 г. до 10.03.2023 г. включително.

Телефон за информация: 0723/69 142

Списък от файлове
Заявление - образец
CV
Списък на допуснатите до интервю кандидати
Списък на недопуснатите до интервю кандидати
Списък класиране домашни помощници

Назад

Последни обяви

Prev Next