Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост.

14 Септември 2023г. Прочетена 301

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №218/23.08.2023 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начална месечна наемна цена

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години, на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща: 

- Помещение, с площ от 18.90 кв. м., с отделен вход, находящо се на първи етаж на двуетажна масивна сграда „Здравен дом“ със ЗП – 350 кв.м., построена в УПИ III, кв. 73, по регулационния план на с. Литаково, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 170.00 (сто и седемдесет) лева, без ДДС. Сделката е облагаема. 

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 ч. до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си пред кмета на с. Литаково.

Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 800.00 (осемстотин) лева,  по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подадат заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търгът е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик, в срока посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатаните пликове се подават в срок до 17.30 ч. на деня, предхождащ търга.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи:

-  документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 28.09.2023 г. от 11.00 часа в зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на   05.10.2023 г. от 11.00 часа, на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next