Община Ботевград обявява публична продажба на  бракувани негодни за употреба материални активи

07 Януари 2021 Прочетена 64

На основание чл. 71 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №173/ 30.04.2020 г. и Решение №270/ 26.11.2020 г. на Общински съвет Ботевград  за бракуване на негодни за употреба, поради морално и физическо изхабяване материални активи и Заповед №ОА-10/ 07.01.2020 г. на кмета на Община Ботевград,

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА:

публична продажба на бракувани, негодни за употреба, поради морално и физическо изхабяване материални активи – движими вещи (машини и съоръжения).

           Материалните активи са използвани от „Родина 75И“ ЕООД преди преустановяване на дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация, след което са приети от Община Ботевград. Съхраняват се в имота, предоставен за ползване на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – поземлен имот с идентификатор 05815.301.389 по КК и КР на гр. Ботевград, ул. „Севаст Огнян“ №20.

            Публичната продажба ще се извърши на специализирани фирми, изкупуващи вторични суровини, притежаващи разрешение за извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, като извозването им да бъде с транспорт и за сметка на купувача.

            Кандидатите за участие в публичната продажба следва да подадат оферти до 17.30 ч. на 22.01.2021 г. в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се отбелязват името на фирмата направила офертата, адрес за кореспонденция и  наименованието на  предмета на публичната продан. Офертите следва да съдържат: 

- предлагана изкупна цена за един тон желязо - тънко;

- предлагана изкупна цена за един тон желязо - дебело;

- предлагана изкупна цена за цветни метали;

- предлаган процент отбив от цената при наличие на примеси.

           В запечатания плик се поставя и ксерокопие на разрешение за извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали.

          Кандидатите могат да извършат оглед на добитите полезни отпадъци всеки ден до датата на приемане на офертите.

          Отварянето на офертите ще се извърши от комисия в 10.00 ч. на 25.01.2021 г. в зала „Христо Ботев“ на Общинска администрация – Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, партер.

           Кандидатите за участие в публичната продажба могат да присъстват на отварянето на офертите и могат да подобрят предлаганите цени.

           Критерии  за оценка на офертите:

- най-висока изкупна цена за един тон желязо - тънко;

- най-висока изкупна цена за един тон желязо - дебело;

- най-висока изкупна цена за цветни метали;

- най-нисък процент отбив от цената при наличие на примеси.

           За справки и допълнителна информация:  телефони  0723/ 69-106 и 0723/ 69-159

 


Назад

Последни обяви

Prev Next