Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от недвижими имоти – публична общинска собственост

12 Май 2020 Прочетена 39

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 20, ал. 1, ал. 2 и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №77/ 13.04.2020 г. на Общински съвет Ботевград за определяне начални тръжни месечни наемни цени: 

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години,  на части от недвижими имоти –  публична общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски обекти, представляващи:

1. Терен №1 с размери 3.40 м. на 3.60 м., всеки с площ от 12.24 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в УПИ ІV – за административни и търговски нужди в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147.00 (сто четиридесет и седем) лева . Сделката е освободена от ДДС.

2. Терен №2 с размери 3.40 м. на 3.60 м., всеки с площ от 12.24 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в УПИ ІV – за административни и търговски нужди в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147.00 (сто четиридесет и седем) лева . Сделката е освободена от ДДС.

3. Терен №3 с размери 3.40 м. на 3.60 м., всеки с площ от 12.24 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в УПИ ІV – за административни и търговски нужди в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147.00 (сто четиридесет и седем) лева за всеки един терен. Сделката е освободена от ДДС.

4. Терен №9 с размери 3.60 м. на 3.60 м., всеки с площ от 12.96 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в УПИ ІV – за административни и търговски нужди в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 156.00 (сто петдесет и шест) лева. Сделката е освободена от ДДС.

5. Терен №10 с размери 3.60 м. на 3.60 м., всеки с площ от 12.96 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в УПИ ІV – за административни и търговски нужди в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 156.00 (сто петдесет и шест) лева. Сделката е освободена от ДДС.

6. Терен №11 с размери 3.60 м. на 3.60 м., всеки с площ от 12.96 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в УПИ ІV – за административни и търговски нужди в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 156.00 (сто петдесет и шест) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 200.00 (двеста) лева за всеки един от терените за който кандидатстват по сметка на Община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозитите за участие в търговете става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.
Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
-  документ за внесен депозит;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 27.05.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на първи етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   03.06.2020г. от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Списък от файлове
Заповед отмяна на търг

Назад

Последни обяви

Prev Next