Община ботевград обявява свободни работни места на длъжност "чистач/хигиенист"

30 Април 2021 Прочетена 244
Община ботевград обявява свободни работни места на длъжност "чистач/хигиенист"

В качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0035 „Патронажна грижа + в Община Ботевград“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Община Ботевград

 

ОБЯВЯВА

свободно работно място за длъжността "Хигиенист/чистач" в

следните социални услуги:

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „Д-Р АДРИЯН АТАНАСОВ“

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП „Д-Р ПЕТКО ИВАНОВ“ И „Д-Р ИВАН ЦВЕТКОВ“

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

 

Хигиенист/чистач – 8 (осем) позиции на пълно работно време 8 /осем/ часа;

 

  I.                 Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

-образование – основно;

-личностни качества и умения – умения за работа в екип; инициативност, толерантност и отговорност;

-професионалният опит е предимство;

 

  II.              Кратко описание на длъжността:

Извършва всички дейности по дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в дворните места, фасадите и оградите на сградата на съответната социална услуга. Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на пространствата, за които отговаря. Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване. Сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците и амбалажа до определените за целта места, като спазва инструкциите за безопасност. Изпълнява функции, които са му възложени от прекия ръководител;

 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал.1, т.2 от КТ с 6/шест/ месеца изпитателен срок до завършване на проекта.

 

Място на работа –  гр. Ботевград, 

Дом за стари хора „д-р Адриян Атанасов“

Център за настаняване от семеен тип „д-р Петко Иванов“ и „д-р Иван Цветков“

Дневен център за деца и младежи с увреждания

Център за социална рехабилитация и интеграция

 III.            Начин на провеждане подбора на кандидати:

Етап I – оценка за допустимост на кандидатите по документи;

Етап II – събеседване.

 IV.            Необходими документи за кандидатстване:

·         Заявление – по образец;

·         Автобиография;

·         Копие от диплома за завършено образование;

 

    V.            Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават в Центъра за информационно обслужване на гражданите в сградата на Общинска администрация Ботевград или по пощата на адрес – гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа. Телефон за контакт: 0723/69-148

Краен срок за подаване на документите: до 17:30 часа на  12.05.2021 г.

 

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, както други съобщения относно провеждането на процедурата ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Ботевград и на електронната страница на Община Ботевград: www.botevgrad.bg  

Списък от файлове
Заявление
CV
Протокол и списък 13.05
Списък класирани 17.05

Назад

Последни обяви

Prev Next