ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЗАМЕСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

30 Април 2024г. Прочетена 282
ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЗАМЕСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“  В ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността „Управител“ в Центъра за обществена подкрепа - 1 лице на 1 щат.

I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше.

·    Образователно-квалификационна степен - „Магистър“;

·    Професионално направление - в сферата на хуманитарните и социални дейности, икономика.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 1 година.

3. Отговорност, инициативност, организационни умения,  умения за работа в екип.

4. Допълнителни изисквания:

·         Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel) и други при необходимост;

·         Познаване на нормативната уредба в областта на социалните дейности и услуги;

·         Да познава и прилага Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги.

 

II. Кратко описание на длъжността: 

-         Организира цялостната дейност на комплекс от социални услуги в Център за обществена подкрепа /ЦОП/ КСУ/, така че да се осигури качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всеки потребител, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа;

-     Сключва, анексира и прекратява договорите с потребителите на услугите в ЦОП/ КСУ;

 -       Отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности;

-   Изготвя процедури, програми, заповеди и др. документи относно предоставяне на услугата;

- Изготвя и утвърждава правила за спешен прием в ЦОП/ КСУ, както и график на дежурства на служителите, в случай на спешно настаняване;

- Осигурява безопасна и сигурна среда за потребителите на социални услуги, защита  на техните интереси, както и повишаване на общото им благосъстояние, като регулярно съгласува действията си с препоръките на компетентните органи;

- Следи за актуализиране на индивидуалните планове на потребностите на ползващите услугата, изготвя годишни доклади и др. документи, регламентирани в Закона за социалните услуги, Наредбата за качество на социалните услуги и др.;

-  Работи в сътрудничество с доставчика на социалната услуга относно сключване и промяна на договорите, изготвя длъжностни характеристики и др. документи, необходими за предоставянето на услугата.

 

III. Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ботевград /по образец/ .

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3.

5. Копие от документи за завършени обучителни курсове в областта /ако е приложимо/.

6. Декларация за съгласие за обработка на личните данни.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на събеседване.

Място, срок и начин за подаване на документите:

Документи на кандидатите за  длъжността се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30ч. в Общинска администрация – Ботевград, пл. “Освобождение” № 13, партерен етаж, Център административно обслужване.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени в Центъра административно обслужване или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ботевград, раздел „Обяви“.

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Ботевград, заедно с документите, изисквани съгласно обявата за длъжността.

Документите се подават лично или чрез пълномощник.

            

Краен срок за подаване на документите: 17:30 часа на 17.05.2024 г.

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Ботевград.

 

 Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

            Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Ботевград и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Ботевград;

            До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията.

            Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати под формата на събеседване. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 3-степенна скала и попълва формуляр и оценяване. Резултатът от събеседването на всеки кандидат е средно аритметично от оценките на всички членове на комисията.

Въз основа на оценките получени от събеседването, комисията съставя списъци в низходящ ред, въз основа на които класира успешно издържалите конкурса кандидати – с най – висок сбор точки. Преценката на комисията за класирането на кандидатите се оформя в протокол.

Ако има кандидати с еднакъв брой точки ще се проведе допълнително интервю.

 

            Кметът на община Ботевград сключва трудов договор (по заместване) с кандидата, получил най-голям брой точки, на основание Кодекса на труда.

За информация: тел.0723/66602, Камен Еленков – Началник отдел „ХСД“.

Списък от файлове
Заявление ЦОП

Назад

Последни обяви

Prev Next