Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“

08 Януари 2024г. Прочетена 189
Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността  Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“

Изисквания за заемане на длъжността  Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“:

1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър”.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 1 година.

3. Допълнителни изисквания: да познава нормативната уредба, Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в общинска администрация град Ботевград, Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4. Дигитална компетентност: умения за работа с компютър – MS Office, знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

 

Кратко описание на длъжността:

Участие в подготовката, организирането и провеждането на обществени поръчки, търгове и конкурси, провеждани от Община Ботевград, съгласно действащото законодателство на Република България.

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление за работа – свободен текст.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

4. Копие от трудова книжка.

5. Документи за придобита квалификация  /ако има/.

 

6. Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите  08.01.2024 г. до 19.01.2024 г. включително.

Документите на кандидатите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 69115.

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград             

 


Назад

Последни обяви

Prev Next