Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: Специалист „Техническо и архивно обслужване“ в отдел „Териториално и селищно устройство“

06 Юли 2021 Прочетена 273

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: Средно специално с професионална квалификация в направление: строителство, архитектура и геодезия.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.

3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.

4. Дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация.

5. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

- компютърна грамотност - работа с MS Office, AutoCAD;

- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба по ЗУТ.

6. Предимство е професионален опит в направлението.

 

Кратко описание на длъжността:

Tехническа обработка и надлежно оформяне на одобрените инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж и визи за проектиране до влизане в сила на същите. Изготвяне и предаване на влезли в сила актове на възложителя. 

Надлежно архивиране на одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж с прилежащите документи. Архивиране на други документи и изготвяне на копия от същите. Извършване на справки и обслужване на граждани.

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3.

5. Документи за придобита квалификация.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите  06.07.2021 г. до 30.07.2021 г. включително

 

Документите на кандидатите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в  ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград             

 


Назад

Последни обяви

Prev Next