Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Старши инспектор” към Дирекция  „Местни данъци и такси“

24 Януари 2023 Прочетена 310
Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Старши инспектор” към Дирекция  „Местни данъци и такси“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Старши инспектор”:

1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”. 

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - една година.

3. Професионална област – икономика и право.

4. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.

5. Дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация.

6. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

- предимство е професионален опит в направлението;

 -   компютърни умения – добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;

-  предпочитана област на висшето образование стопански или правни науки; 

 -  да познава нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, Закон за администрацията, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за местните данъци и такси, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за задълженията и договорите, Закон за счетоводството, Търговски закон, Административно процесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, ЗУТ и други, касаещи пряката му работа.

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3.

5. Документи за придобита квалификация.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Длъжностната характеристиката за длъжност се предоставя на кандидатите за запознаване предварително, преди подаване на документите.

 

Срок за подаване на документите  24.01.2023г. до 06.02.2023г. включително

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград             

 


Назад

Последни обяви

Prev Next