Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Опазване на околната среда и управление на отпадъците” в отдел „Управление на проекти и програми“

11 Септември 2023г. Прочетена 298
Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Опазване на околната среда и управление на отпадъците” в отдел „Управление на проекти и програми“

Изисквания за заемане на длъжността Главен експерт „Опазване на околната среда и управление на отпадъците”:

1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър” по специалност „Екология и опaзване на околната среда“, „География и биология“, „Биология и химия“, „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ и „Агробиотехнологии“.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години.

3. Допълнителни изисквания:

- компютърни умения – добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;

- да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа;

-  организационна компетентност, компетентност при работа с граждани; 

- дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация; 

- предимство е професионален опит в направлението.

 

Кратко описание на длъжността:

Извършване на дейности свързани с опазване на околната среда, управление на отпадъците и екологичното равновесие на територията на общината. Координиране взаимодействието с институциите, във връзка с опазване на околната среда, управление на отпадъците и екологичното равновесие. Осъществява контрол по спазване на екологичното равновесие на територията на общината. Санкциониране на нарушителите в съответствие със законите на Р България и наредбите на общината.

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова/служебна книжка.

5. Документи за придобита квалификация.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите  от 11.09.2023 г. до 25.09.2023 г. включително.

 

Документите на кандидатите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в  ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград     


Назад

Последни обяви

Prev Next