Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен специалист „Каса“ в дирекция „МДТ“

18 Юни 2024г. Прочетена 289

Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен специалист „Каса“ в дирекция „МДТ“

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: Главен специалист „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: Средно.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.

4. Дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация.

5. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

- компютърна грамотност - работа с MS Office, 

- компетентност, свързана с познаване и прилагане ЗМДТ, ДОПК, Закона за счетоводството, Закона за наследството, ЗУТ и други, имащи отношение към пряката му работа;

- да познава първичната касова и банкова документация;

- да познава реда за оформяне на приходните и разходните документи.

6. Предимство е професионален опит в направлението.

 

Кратко описание на длъжността:

Отговаря за прилагането на действащото законодателство и обезпечаването на приходи по бюджета на Община Ботевград.

Отговаря за ежедневното събиране и отчитане на събраните суми в брой и получени по банков път по видове местни данъци и такси и по данъчно задължени лица.

Отговаря за осъществяване на архивната дейност на касовите и банкови документи, обработвани в дирекцията.

Осъществява дейността по подготовка и изпращане на кореспонденцията с външни клиенти на дирекцията.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3.

5. Документи за придобита квалификация.

 Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  от 18.06.2024 г. до 26.06.2024 г. включително

 

Документите на кандидатите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в  ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 08:30ч. до 17:30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 69111, 0723/ 69115

 


Назад

Последни обяви

Prev Next