Община Ботевград обявява свободно работно място за социален работник по проект "Приеми ме 2015"

02 Юни 2021 Прочетена 203
Община Ботевград обявява свободно работно място за социален работник по проект "Приеми ме 2015"

Община Ботевград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година ще осъществи подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в  община Правец. 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

Основни функции:

1.      Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на община Правец

·         Информира обществеността;

·         Набира кандидати за приемни семейства;

·         Извършва предварителен подбор на кандидатите;

·         Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;

·         Изготвя оценка на кандидатите;

·         Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;

·         Участва в процеса на опознаване между децата и приемните  семейства;

·         Провежда групови супервизии на приемните семейства;

·     Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;

·         Осигурява наблюдението и  подкрепата на приемните семейства;

·         Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;

·         Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство;

Минимални изисквания за заемане на длъжността социален работник:

  • Образователна степен „средно образование“;
  • Професионална квалификация „хуманитарна“;
  • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години;
  • Опит при изпълнение на проекти е предимство; 

Специфични изисквания:

·         Компютърна грамотност /Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;/

·         Опит при работа в екип;

Длъжността се заема  по заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Приеми ме 2015”, съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1.    Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

·         Писмено заявление за кандидатстване;

·         Автобиография по образец;

·         Декларация по образец;

·         Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда;

·         Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;

·         Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

2.   Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Община Ботевград, за проект „Приеми ме 2015” в срок до 15.06.2021 г. /включително/ до 17.30 часа, за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003

3.   Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Ботевград, в която участва представител на Дирекция „Социално подпомагане”.

4.   Подборът протича в два етапа:

·         Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението;

·         Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи;

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Ботевград и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Ботевград.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и  класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

Кметът на Община Ботевград сключва трудов договор с класирания кандидат.

 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

Община Правец

Документи за кандидатстване може да намерите в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, гише „Деловодство“ в ЦАО на партерния етаж и на сайта на Община Ботевград

Лице за контакт: Светлана Тодорова, Администратор на проект „Приеми ме 2015”, тел.: 0723/69139

Галерия снимки

Списък от файлове
Декларация 107
Декларация - приложение 1
CV-приеми ме
Заявление

Назад

Последни обяви

Prev Next