Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Публичен изпълнител” към Дирекция „Местни данъци и такси“

07 Юни 2019 Прочетена 905

ОБЯВА

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Публичен изпълнител” към Дирекция  „Местни данъци и такси“
   

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Публичен изпълнител”:
1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”.
2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.
3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.
4. Допълнителни изисквания, носещи предимство:
 -   компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;
-   висше образование с насоченост право и / или икономика;
 -  да познава нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, Закон за Администрацията, Данъчно-осигурителен процесуалун кодекс, Закон за административните нарушения и наказания, Законза задълженията и договорите, Закон за счетоводството, Търговски закон, Административно процесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Закон за местните данъци и такси и други, касаещи пряката му работа.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до Кмета на община Ботевград.
2. Автобиография.
3. Копие от документ за завършено образование.
4. Копие от трудова книжка, УП-3.
5. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  07.06.2019г. до 28.06.2019г. включително
Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 


ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград            


Назад

Последни обяви

Prev Next