Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол и капитални вложения”

08 Януари 2024г. Прочетена 172
Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт „Инвеститорски контрол и капитални вложения”

Изисквания за заемане длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол и капитални вложения”:

1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър“ в професионално направление: Строителство на сгради и съоръжения, ВиК, пътно строителство.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години.

3. Допълнителни изисквания - работа в екип, комуникативни умения, професионална компетентност, познаване на действащото българско законодателство в областта  на проектиране, строителство и  въвеждане  в експлоатация  на  строежите.

4. Дигитална компетентност: умения за работа с компютър – MS Office, знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

 

Кратко описание на длъжността:

Координира и контролира инвестирането на дейността по новото строителство и ремонтните СМР в частта  високо  строителство  на територията на Община Ботевград. Приема и одобрява   протоколите за извършени СМР в съответствие със строителните нормативи и договори за възлагане. Подписва техническата  документация  на  строежите,  изискуема  от  Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Осъществява  взаимодействието  между  участниците  в  строителния  процес: Възложител, Изпълнител, Проектант, Строителен надзор, Държавни  контролни  органи  и  експлоатационни дружества. 

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград - свободен текст.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова / служебна книжка или УП-3.

5. Документи за придобита квалификация.

 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите от 08.01.2024г. до 19.01.2023 г. включително.

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630 и 0723/ 69115.

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград             

        


Назад

Последни обяви

Prev Next