Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред

02 Юли 2024г. Прочетена 123

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт „Опазване на обществения ред“ към отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“

 

Изисквания за заемане на длъжността  Главен експерт „Опазване на обществения ред “:

1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър”.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години.

3. Допълнителни изисквания: да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.

4. Дигитална компетентност: умения за работа с компютър – MS Office, знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността; 

 

Допълнителни изисквания:

- предимство е професионален опит в направлението.

 

Кратко описание на длъжността:

Осъществяване опазване реда и спокойствието на гражданите за живот и труд, опазване на общественото имущество и околната среда в Община Ботевград и санкциониране на нарушителите в съответствие със законите на Република България и нормативната уредба на Община Ботевград.

Съдейства за провеждане на политиката на общината в областта на сигурността на гражданите и опазване на обществения ред.

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград– свободен текст.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3. 

5. Свидетелство за МПС-категория „В“

5. Документи за придобита квалификация /ако има/.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите  02.07.2024 г. до 19.07.2024 г. включително.

Документите на кандидатите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 69115.

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград             

 


Назад

Последни обяви

Prev Next