Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Младши експерт „ТСУ”

23 Февруари 2024г. Прочетена 317
Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Младши експерт „ТСУ”

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.

3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.

4. Допълнителни изисквания:

- компютърна грамотност - работа с  MS Office, AutoCAD;

- дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация;

- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба по ЗУТ;

5. Предимство е професионален опит в направление: Строителство, архитектура и геодезия.

 

Кратко описание на длъжността:

Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки, свързани с жалби и писма от граждани и институции. Участва в дейностите, свързани с контролните функции, указани в нормативната уредба по устройство на територията. Изготвя отговори и удостоверения, свързани с устройство на територията.

Осъществява достъп по „Електронния портал“ на кадастрално-административната информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), като приема и обработва заявления от граждани, извършва справки за движението им и предава получените резултати.

 

Необходими документи:

1. Заявление за работа – свободен текст.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

4. Копие от трудова книжка.

5. Документи за придобита квалификация  /ако има/.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите от  23.02.2024 г. до 08.03.2024 г. включително.

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на общинска администрация - Ботевград всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.

 

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград             

 


Назад

Последни обяви

Prev Next