Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист „ТСУ” в отдел „ТСУ“

05 Февруари 2024г. Прочетена 267
Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Специалист „ТСУ” в отдел „ТСУ“

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист „ТСУ“ в отдел „Териториално и селищно устройство“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: средно / средно-техническо. 

2. Професионален опит: не се изисква. 

3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.

4. Допълнителни изисквания:

- компютърна грамотност - работа с  MS Office, AutoCAD;

- дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация;

- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба по ЗУТ;

5. Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия.

6. Предимство е професионален опит в направлението.

 

Кратко описание на длъжността:

Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки, свързани с жалби и писма от граждани и институции. Участва в дейностите, свързани с контролните функции, указани в нормативната уредба по устройство на територията. Изготвя отговори и удостоверения, свързани с устройство на територията.

Осъществява достъп по „Електронния портал“ на кадастрално-административната информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), като приема и обработва заявления от граждани, извършва справки за движението им и предава получените резултати.

 

Необходими документи:

1. Заявление за работа – свободен текст.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

4. Копие от трудова книжка.

5. Документи за придобита квалификация  /ако има/.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите от  05.02.2024 г. до 16.02.2024 г. включително.

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на общинска администрация - Ботевград всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.

 

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград             

 


Назад

Последни обяви

Prev Next