Община Ботевград започва набиране на кандидати за услуга „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID – 19“

10 Декември 2020 Прочетена 70

Община Ботевград разработва проектно предложение за кандидатстване по „Проект топъл обяд в условия на пандемията от COVID – 19” по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица 2014 – 2020г. по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ – BG05FMOP001-5.001.

Услугата ще се предоставя на територията на общината и ще включва осигуряване на топъл обяд, включващ: супа, основно ястие, хляб десерт – поне веднъж седмично.  Храната ще се доставя до домовете на потребителите, като е предвидено и реализиране на съпътстващи мерки.

Във връзка с гореизложеното Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица, че започва прием на заявления – декларации за ползване услугата.

Предвижда се безплатен топъл обяд да се предоставя на 200 лица от общината, в продължение на 4 месеца в работни дни, считано от 04.01.2021 г. до 27.04.2021 г. за следните целеви групи:

1.      Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2.    Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3.      Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадат заявление – декларация /Приложение №2/ и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/.

Към заявлението следва да бъдат приложени и следните документи:

Документ за самоличност /за справка/;

Копие ЕР на ТЕЛК и оригинал/за справка/;

ВАЖНО!: Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/ задължително се попълват от кандидат потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

            Заявления и декларации ще бъдат предоставяни от 11.12.2020г. до 18.12.2020г., 09:00ч. – до 12:30ч.в в сградата на Община Ботевград - приемна към отдел ХСД на партерен етаж.

Попълнени заявления и декларации ще се приемат от 11.12.2020г. до 18.12.2020г. включително, от 08:30 до 17:30 часа в деловодството на Община Ботевград.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ботевград, като Заявленията и придружаващите ги документи ще се разглеждат и от специално създадена комисия, назначена от Кмета на Община Ботевград, която ще изготви окончателен „Поименен списък на потребителите на социалната услуга“ и „Поименен списък на чакащите“, които ще бъдат включени в социалната услуга в случай на отпадане или отказ на някой от потребителите.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next