Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост.

12 Май 2020 Прочетена 22

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №78/ 13.04.2020 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на начални месечни наемни цени:

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ година,  следните терени – част от имоти –  общинска собственост:
- терен № 1 с площ от 4 кв.метра за разполагане на павилион за продажба на сладолед, находящ се  в УПИ І- за административни  културни дейности и паркинг в кв.65, ПИ със стар идентификатор 05815.301.404, актуван с акт № 3120 от 27.03.2017 година за частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева.
- терен № 2 с площ от 4 кв.метра за разполагане на павилион за продажба на сладолед, находящ се в кв.75 (на бул. „Трети март”, до пресечката на ул. „Гурко”), ПИ с идентификатор 05815.301.344, публична общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева.
- терен  № 3 с площ  от 4 кв.метра за разполагане на павилион за продажба на сладолед, находящ се на площадното пространство между кв.62 и кв.49 (западно от сградата на Исторически музей), ПИ с идентификатор 05815.304.1588 , публична общинска собственост при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева.

Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 100.00 (сто) лева за всеки един от терените в касата на партера на общината в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.      

Освобождаването на депозитите за участие в търговете става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.
На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУОИ не се утвърждава тръжна документация за участие в търговете, тъй като са за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търговете. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия плик  и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- документ за внесен депозит;
- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
-  Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.
Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.
Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.
Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 28.05.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на първи етаж на Община Ботевград, пл. ”Освобождение”№13.
При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   04.06.2020 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.
За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон: 0723 / 69-159.


Назад

Последни обяви

Prev Next