ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – БОТЕВГРАД

09 Януари 2024г. Прочетена 338
ОБЩИНА  БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – БОТЕВГРАД

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – БОТЕВГРАД


ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

1. Медицинска сестра в социалната услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания. Код по НКПД: 22216007

Вид правоотношение: трудов договор
Заетост: пълен работен ден
Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” по  медицинска специалност
Описание на длъжността по длъжностна характеристика:
1. Изготвя документация, свързана със здравните грижи за всеки потребител и оценка на същата на определен период от време.
2. Като член на мултидисциплинарния екип от специалисти в Дневния център участва в изготвянето на документацията за работа с всеки потребител.
3. Осъществява текущо наблюдение на здравословното състояние на потребителите.
4. Осъществява ежедневен филтър при приемане на децата и младежите, резултатите се отразяват в „Медицински рапорт”.
5. Отговаря за приема на медикаменти на потребителите.
6. Ежедневно контролира храненето на децата и младежите. При констатация на нередности уведомява Ръководителя.
7. Изпълнява и други възложени му задачи от прекия ръководител.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- заявление
(по образец)
- автобиография
- копие от диплом за завършена степен на образование.
- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в Център за административно обслужване, партерен етаж на Общинска администрация - Ботевград от 8,30 часа до 17,30 часа всеки работен ден в периода 09.01.2024 г. до 24.01.2024 г.  включително.

Телефон за информация: 0723/666 02

 

Списък от файлове
Заявление - образец

Назад

Последни обяви

Prev Next